Aktualności

SŁOŃCE W MIEŚCIE – półkolonie

SŁOŃCE W MIEŚCIE – PÓŁKOLONIE LETNIE DLA DZIECI W ODK

 

Półkolonie będą się odbywały w 4 turnusach dwutygodniowych:

 

I turnus:              29.06 – 10.07.2020

II turnus:             13.07 – 24.07.2020

III turnus:            27.07 – 07.08.2020

IV turnus:           10.08 – 21.08.2020

 

Koszt każdego turnusu: 390,00 PLN

Przyjmujemy dzieci urodzone w latach 2009 – 2013

– na każdym turnusie może przebywać maksymalnie 36 osób w podziale na 3 grupy 12-osobowe

 

W każdym turnusie:

– 2 miejsca dla osób z Kartą Dużej Rodziny – odpłatność 310 zł/turnus 

– 1 miejsce bezpłatne dla osób w szczególnie trudnej sytuacji materialnej (należy złożyć podanie do Dyrekcji ODK)

Zapisy (osobiste) przyjmowane będą w sekretariacie ODK od dnia 10.06.2020 r. (środa) od. godz. 9:00 do godz. 17:30.

Przy zapisie obowiązuje wpłata. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

 

Cena zawiera:

– pobyt dziecka od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 16:00

– opiekę wykwalifikowanych wychowawców

– drugie śniadanie i dwudaniowy obiad z deserem

– w każdym turnusie odbędą się zajęcia zgodne z programem określonym poniżej:

a/ 4 warsztaty artystyczne

b/ 2 spektakle w sali teatralnej ODK

c/ 2 wycieczki krajoznawcze (z ograniczonym kontaktem z osobami postronnymi)

d/ 2 wycieczki piesze

 e/ gry i zabawy sportowe i rekreacyjne na dziedzińcu ODK oraz placu zabaw przy ODK

f/ zabawy animacyjne,

g/ turnieje,

h/ gry stolikowe w salach ODK,

i/ rozgrywki tenisa stołowego

k/ konkursy,

 

Program może ulec zmianie w przypadku zmian wytycznych GIZ, MEN oraz MZ.

RAMOWY  PROGRAM  KAŻDEGO  TURNUSU  PÓŁKOLONII ORGANIZOWANYCH W  OSIEDLOWYM  DOMU  KULTURY – POBIERZ

RAMOWY PLAN DNIA:

8:00 – 9:00                          zbiórka uczestników

9:00 – 10:30                       śniadanie w grupach

10:30 – 13:30                     zajęcia zgodnie z programem

13:30 -14:30                       obiad w grupach

14:30 – 16:00                     zajęcia w ODK zgodnie z programem

 

ZASADY ORGANIZACJI PÓŁKOLONII 2020

W WARUNKACH ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO COVID- 19

 

1/ Warunkiem przyjęcia dziecka na półkolonie jest podpisanie i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z poniższymi zasadami. Oświadczenie musi zostać złożone wraz z przyprowadzeniem dziecka w pierwszym dniu jego pobytu.

2/ Uczestnikiem półkolonii może być tylko zdrowe dziecko bez objawów sugerujących chorobę zakaźną oraz to, które w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem półkolonii nie miały kontaktu z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Również osoby odprowadzające dziecko i odbierające je z półkolonii nie powinny wykazywać objawów infekcji.

3/ Przekazanie i odbiór dziecka powinny do minimum ograniczyć możliwość kontaktu opiekunów z innymi dziećmi (z zachowaniem min. osłony ust i nosa; rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe, brak możliwości przebywania rodziców w części ODK, w której organizowane są półkolonie, doprowadzenie dziecka tylko do wejścia w korytarz ODK).

4/ Półkolonie będą organizowane w oddzielnym sektorze instytucji, bez dostępu postronnych osób z zewnątrz.

5/ Pracownicy administracji ODK oraz obsługi sprzątającej będą mieli ograniczone kontakty z uczestnikami oraz opiekunami.

6/ Wszystkie aktywności będą się odbywały w podziale na grupy i z zachowaniem niezbędnego dystansu pomiędzy uczestnikami, w salach, w których przypada min. 4 m² na 1 osobę. W sali odległości pomiędzy uczestnikami zajęć powinny wynosić min. 1,5 m.

7/ Wyżywienie (śniadania i obiady) będzie wydawane w zgodnie z wytycznymi w osobnych turach z zachowaniem wszelkich procedur sanitarnych umożliwiając zachowanie dystansu społecznego. 

8/ W przypadku wyjazdów na wycieczki poza teren ODK przejazd będzie odbywał się specjalnym transportem z zachowaniem obowiązujących wymogów dotyczących transportu publicznego, w miejsca z ograniczonym kontaktem z osobami postronnymi.

9/ Uczestnicy nie mogą zabierać ze sobą do ODK niepotrzebnych przedmiotów.  

10/ Jeżeli   dziecko   przejawia   niepokojące   objawy   choroby   będzie   odizolowane  w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. Rodzice/opiekunowie zostaną o tym niezwłocznie powiadomieni w celu pilnego odebrania uczestnika z ODK.

11/ Podłogi w salach, a także powierzchnie   dotykowe –  poręcze,  klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów oraz przybory i pomoce wykorzystywane podczas zajęć będą systematycznie myte środkiem dezynfekującym. Kadra oraz uczestnicy wypoczynku mają obowiązek bezwzględnego przestrzegania zasad higieny, w tym przede wszystkim regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem bezpośrednio po przyjściu na teren półkolonii, zwłaszcza przed posiłkami oraz po skorzystaniu z toalety. Dostępne będą również płyny do dezynfekcji rąk.

12/ Sala będzie wietrzona w czasie przerwy, a w miarę możliwości także w czasie zajęć.

OŚWIADCZENIE – POBIERZ

Skip to content