PRACA

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Dyrektor Osiedlowego Domu Kultury w Jeleniej Górze poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. promocji i organizacji imprez

 

1. Forma zatrudnienia: umowa na zastępstwo pracownika  w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Miejsce wykonywania pracy:  Osiedlowy Dom Kultury, ul. Trzcińskiego 12, 58-506 Jelenia Góra

3. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie   wyższe  humanistyczne,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • biegła obsługa komputera (Word, Exel ) .

 

4. Główne zadania /obowiązki:

 • organizacja i realizacja wydarzeń kulturalnych wyznaczonych przez Dyrektora,
 • przygotowanie materiałów promocyjnych i  informacyjnych o wydarzeniach kulturalnych i artystycznych,
 • sporządzanie sprawozdań i archiwizacja materiałów i dokumentacji dotyczących imprez ODK,
 • realizacja programu telewizyjnego z działalności kulturalnej instytucji (w zakresie pracy dziennikarskiej),
 • sprzedaż biletów na imprezy.

5. Wymagania dodatkowe:

 • obsługa urządzeń biurowych,
 • doświadczenie w organizacji imprez,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie programów graficznych  (COREL DRAW).

 

Wymagane dokumenty:

 • CV (życiorys,)
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie o treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych, nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych tj. Osiedlowy Domu Kultury w Jeleniej Górze, ul. K. Trzcińskiego 12, 58-506 Jelenia Góra, w celu wzięcia udziału w rekrutacji na wolne stanowisko pracy (umowa na zastępstwo) w ODK w Jeleniej Górze.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania .

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcanie, doświadczenie zawodowe.

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, oświadczenia oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych  powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Dokumenty należy składać w sekretariacie ODK w terminie do dnia 19 października 2018 r.

Ogłoszenie jest opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej  Osiedlowego Domu Kultury w Jeleniej Górze (odk.bip.jeleniegora.pl), oraz na stronie www.odk.jgora.pl w zakładce  praca.

 

Klauzula informacyjna o administratorze danych i przetwarzaniu danych osobowych

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Osiedlowy Dom Kultury ul .Komedy Trzcińskiego 12, 58-506 Jelenia Góra

Jeśli mają Państwo wątpliwości lub potrzebują więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych prosimy o przesłanie informacji do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: odk5@wp.pl

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy  w   Osiedlowym  Domu  Kultury.

Jako administrator danych gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Z uprawnień tych może Pan/Pani skorzystać:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Osiedlowy Dom Kultury;
 • cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych; gdy zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
 • w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa gdy Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; lub dane powinny być usunięte
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe –możesz żądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy.

 

Ma Pani/Pana prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym służbom i organom administracji publicznej, tylko jeśli przepisy ustaw to nakazują lub na to pozwalają.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowaniu podejmowania decyzji i będą przechowywane przez okres  14 dni roboczych od daty zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu określonym w przepisach RODO.