TEATRRRAŁKI 2019

19. Dziecięco – młodzieżowe konfrontacje teatralne – TEATRRRAŁKI Jelenia Góra 2019

 19. Dziecięco – młodzieżowe konfrontacje teatralne – TEATRRRAŁKI odbędą się w Jeleniej Górze w dniach 15 – 18.05.2019 r. Celem projektu jest: rozwój twórczej wrażliwości dziecka, możliwość wymiany doświadczeń, wzajemne inspirowanie się w poszukiwaniu nowych środków wyrazu i form teatralnych oraz prezentacja dorobku artystycznego amatorskich dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych.

W ramach projektu zorganizowane zostaną:

 • konkurs teatralny
 • warsztaty teatralne dla dzieci i panele dyskusyjne dla instruktorów
 • wydarzenia towarzyszące: dyskusja panelowa uczestników projektu oraz działania animacyjne dla uczestników.

   

REGULAMIN

 1. W projekcie mogą brać udział amatorskie teatry skupiające dzieci i młodzież od 5 do 18 roku życia, działające w przedszkolach, szkołach, domach kultury i innych placówkach społeczno-wychowawczych.
 2. Przegląd odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:
 • kategoria I – zespoły dziecięce (5 – 11 lat)
 • kategoria II – zespoły młodzieżowe (12 – 15 lat)
 • kategoria III -zespoły młodzieżowe  (16 – 18 lat)

Kwalifikacja zespołu do jednej z kategorii wiekowej zależy od liczby członków zespołu w określonym przedziale wiekowym.

 1. Prezentacje będą miały charakter konkursowy, a przedstawienia oceniać będzie profesjonalne Jury powołane przez organizatora.
 2. Wszystkie spektakle prezentowane będą w dn. 15 – 17.05.2019 r. na scenie w Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze, ul. Park Zdrojowy 1, 58-560 Jelenia Góra.
 3. Przewiduje się przyznanie Nagrody Głównej w każdej kategorii wiekowej w wysokości po 2.000 zł oraz nagród rzeczowych, które zostaną wręczone 18.05.2019 r. o godz. 11.00 podczas uroczystego zakończenia projektu w Zdrojowym Teatrze Animacji, ul. Park Zdrojowy 1, 58-560 Jelenia Góra.
 4. O podziale nagród decyduje Jury, którego decyzje są ostateczne.
 5. Podstawą zgłoszenia jest nadesłanie do dnia 05.04.2019 r.:

a/ wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA>>> pobierz TUTAJ.

Karty mogą być przesyłane na adres mailowy: forumteatrow@gmail.com (w pliku edytowalnym: doc, docx lub rtf) lub na adres pocztowy Osiedlowego Domu Kultury w Jeleniej Górze. W tym przypadku prosimy wysyłać karty wypełnione komputerowo bądź ręcznie, drukowanymi literami).

b/   płyty DVD z rejestracją zgłaszanego spektaklu.  Rejestracja spektaklu powinna być zrobiona w planie ogólnym i pozbawiona montażu. Z obowiązku nadesłania rejestracji spektaklu zwolnione są tylko zespoły działające w placówkach przedszkolnych.

c/   zdjęcia zespołu bądź zdjęcia ze spektaklu w formie elektronicznej (e-mail) – plik JPG, TIF, rozdzielczość min. 300 dpi.

W przypadku wysyłki karty zgłoszenia bądź płyty DVD pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

 1. Instytucje mają prawo zgłosić po jednym zespole w każdej kategorii wiekowej. Instytucje zgłaszające większą ilość spektakli, mogą zostać poproszone o przeprowadzenie wewnętrznych eliminacji, w przeciwnym razie o ich zakwalifikowaniu do projektu zdecyduje organizator, na podstawie nadesłanych rejestracji spektakli.
 2. O zakwalifikowaniu zespołu do projektu instytucje zostaną powiadomione odrębnym pismem do dnia 15.04.2019 r.
 3. Zespołom spoza Jeleniej Góry organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie na czas trwania imprezy. Pierwszeństwo w otrzymaniu zakwaterowania i wyżywienia będą miały zespoły przyjeżdżające z odległości powyżej 50 km od Jeleniej Góry. Odwołanie rezerwacji noclegów i wyżywienia winno być zgłoszone organizatorom najpóźniej do dnia 06.05.2019 r. Rezygnacja z udziału w przeglądzie po tym terminie, spowoduje obciążenia kosztami związanymi z rezerwacją w/w usług.
 4. Koszty związane z przyjazdem i ubezpieczeniem zespołu ponosi instytucja zgłaszająca.
 5. Instytucje zgłaszające zespoły, twórcy przedstawień oraz ich wykonawcy wyrażają zgodę na rejestrowanie i użytkowanie przez organizatora wystawianych spektakli do celów promocyjnych, bez roszczeń finansowych z tym związanych.
 6. Wszystkie nadesłane przez teatry materiały (reklamy, zdjęcia) przechodzą na własność organizatora, tworząc archiwum projektu.
 7. Zespoły przyjeżdżają z opiekunem grupy (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
 8. Zespoły teatralne oraz instruktorzy uczestniczący w projekcie zobowiązani są do udziału w proponowanych przez Organizatora warsztatach, działaniach integracyjnych, animacjach i badaniach ewaluacyjnych.
 9. Każdy zespół zobowiązany jest do wystawienia reprezentacji grupy podczas Uroczystego Otwarcia (15.05.2019, godz. 15:00, Zdrojowy Teatr Animacji) i Gali Finałowej (18.05.2019 r. godz. 11:00, Zdrojowy Teatr Animacji)
 10. Integralną częścią projektu są warsztatowe omówienia spektakli dokonywane przez Jury, a przeznczone dla instruktorów. Każdy zespół zobowiązany jest do zapewnienia reprezentacji (instruktora bądź opiekuna zespołu) podczas omówienia swojego spektaklu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania koniecznych zmian w regulaminie i programie imprezy. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 

Wszystkie informacje oraz kartę zgłoszenia można znaleźć na: www.odk.jgora.pl

 

 

Organizator:

Osiedlowy Dom Kultury, ul. Trzcińskiego 12, 58-506 Jelenia Góra,  tel./fax  +48 75 75 31 831,

 +48 75 75 410 90,  e-mail:  forumteatrow@gmail.com , www.odk.jgora.pl

Koordynator projektu:  Jacek Paruszyński tel. (+48) 606 268 940

 

 

Udział w projekcie: 19. Dziecięco – młodzieżowe konfrontacje teatralne TEATRRRAŁKI 2019 jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu przez administratora danych: Osiedlowy Dom Kultury ul. Komedy Trzcińskiego 12, 58-506 Jelenia Góra dla celów w/w festiwalu. (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane dalej jako „RODO”) informujemy, że:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe uczestników, jest Osiedlowy Dom Kultury ul. Komedy Trzcińskiego 12, 58-506 Jelenia Góra

Jeśli mają Państwo wątpliwości lub potrzebują więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych prosimy o przesłanie informacji do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: odk5@wp.pl

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Jako administrator danych gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych uczestników.

Z uprawnień tych możesz skorzystać:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Osiedlowy Dom Kultury;
 • cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych; gdy zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
 • w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa gdy Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; lub dane powinny być usunięte
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe –możesz żądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy.

Ma Pani/Pana prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Dane osobowe uczestników mogą być udostępnione uprawnionym służbom i organom administracji publicznej, tylko jeśli przepisy ustaw to nakazują lub na to pozwalają.

Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowaniu podejmowania decyzji i będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub do upływu terminów związane z realizacją umowy w związku z którą dane są przetwarzane.

 

Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu określonym w przepisach RODO.

Skip to content