TEATRRRAŁKI 2018

18. Dziecięco – młodzieżowe konfrontacje teatralne – TEATRRRAŁKI

Jelenia Góra 2018

18. Dziecięco – młodzieżowe konfrontacje teatralne – TEATRRRAŁKI odbędą się w Jeleniej Górze w dniach 9 – 12.05.2018 r. Celem projektu jest: rozwój twórczej wrażliwości dziecka, możliwość wymiany doświadczeń, wzajemne inspirowanie się w poszukiwaniu nowych środków wyrazu i form teatralnych oraz prezentacja dorobku artystycznego amatorskich dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych.

W ramach projektu zorganizowane zostaną:

 • konkurs teatralny
 • warsztaty teatralne dla dzieci i panele dyskusyjne dla instruktorów
 • wydarzenia towarzyszące

    REGULAMIN

 1. W projekcie mogą brać udział amatorskie teatry skupiające dzieci i młodzież od 5 do 19 roku życia, działające w przedszkolach, szkołach, domach kultury i innych placówkach społeczno-wychowawczych.
 2. Przegląd odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:
 • kategoria I – zespoły dziecięce (5 – 11 lat)
 • kategoria II – zespoły młodzieżowe (12 – 15 lat)
 • kategoria III -zespoły młodzieżowe  (16 – 18 lat)

Kwalifikacja zespołu do jednej z kategorii wiekowej zależy od liczby członków zespołu w określonym przedziale wiekowym.

 1. Prezentacje będą miały charakter konkursowy, a przedstawienia oceniać będzie profesjonalne Jury powołane przez organizatora.
 2. Wszystkie spektakle prezentowane będą w dn. 09 – 11.05.2018 r. na scenie w Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze, ul. Park Zdrojowy 1, 58-560 Jelenia Góra.
 3. Przewiduje się przyznanie Nagrody Głównej w każdej kategorii wiekowej w wysokości po 2.000 zł oraz nagród rzeczowych, które zostaną wręczone 12.05.2018 r. o godz. 11.00 podczas uroczystego zakończenia projektu w Zdrojowym Teatrze Animacji, ul. Park Zdrojowy 1, 58-560 Jelenia Góra.
 4. O podziale nagród decyduje Jury, którego decyzje są ostateczne.
 5. Podstawą zgłoszenia jest nadesłanie do dnia 31.03.2018 r.:

a/ wypełnionej karty zgłoszenia. Karty mogą być przesyłane na adres mailowy: forumteatrow@gmail.com (w pliku edytowalnym: doc, docx lub rtf) lub na adres pocztowy Osiedlowego Domu Kultury w Jeleniej Górze prosimy wysyłać karty wypełnione komputerowo bądź ręcznie, drukowanymi literami).

b/   płyty DVD z rejestracją zgłaszanego spektaklu.  Rejestracja spektaklu powinna być zrobiona w planie ogólnym i pozbawiona montażu. Z obowiązku nadesłania rejestracji spektaklu zwolnione są tylko zespoły działające w placówkach przedszkolnych.

c/   zdjęcia zespołu bądź zdjęcia ze spektaklu w formie elektronicznej (e-mail) – plik JPG, TIF, rozdzielczość min. 300 dpi.

W przypadku wysyłki karty zgłoszenia bądź płyty DVD pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

 1. Instytucje mają prawo zgłosić po jednym zespole w każdej kategorii wiekowej. Instytucje zgłaszające większą ilość spektakli, mogą zostać poproszone o przeprowadzenie wewnętrznych eliminacji, w przeciwnym razie o ich zakwalifikowaniu do projektu zdecyduje organizator, na podstawie nadesłanych rejestracji spektakli.
 2. O zakwalifikowaniu zespołu do projektu instytucje zostaną powiadomione odrębnym pismem do dnia 09.04.2018 r.
 3. Zespołom spoza Jeleniej Góry organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie na czas trwania imprezy. Pierwszeństwo w otrzymaniu zakwaterowania i wyżywienia będą miały zespoły przyjeżdżające z odległości powyżej 50 km od Jeleniej Góry. Odwołanie rezerwacji noclegów i wyżywienia winno być zgłoszone organizatorom najpóźniej do dnia 27.04.2018 r. Rezygnacja z udziału w przeglądzie po tym terminie, spowoduje obciążenia kosztami związanymi z rezerwacją w/w usług.
 4. Koszty związane z przyjazdem i ubezpieczeniem zespołu ponosi instytucja zgłaszająca.
 5. Instytucje zgłaszające zespoły, twórcy przedstawień oraz ich wykonawcy wyrażają zgodę na rejestrowanie i użytkowanie przez organizatora wystawianych spektakli do celów promocyjnych, bez roszczeń finansowych z tym związanych.
 6. Wszystkie nadesłane przez teatry materiały (reklamy, zdjęcia) przechodzą na własność organizatora, tworząc archiwum projektu.
 7. Zespoły przyjeżdżają z opiekunem grupy (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
 8. Zespoły teatralne oraz instruktorzy uczestniczący w projekcie zobowiązani są do udziału w proponowanych przez Organizatora warsztatach, działaniach integracyjnych, animacjach i badaniach ewaluacyjnych.
 9. Każdy zespół zobowiązany jest do wystawienia reprezentacji grupy podczas Uroczystego Otwarcia (9.05.2018, godz. 16:00, Zdrojowy Teatr Animacji) i Gali zakończenia TEATRRRAŁEK (12.05.2018 r. godz. 11:00, Zdrojowy Teatr Animacji)
 10. Integralną częścią projektu są warsztatowe omówienia spektakli dokonywane przez Jury, a przeznczone dla instruktorów. Każdy zespół zobowiązany jest do zapewnienia reprezentacji (instruktora bądź opiekuna zespołu) podczas omówienia swojego spektaklu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania koniecznych zmian w regulaminie i programie imprezy. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

 

Organizator:

Osiedlowy Dom Kultury, ul. Trzcińskiego 12, 58-506 Jelenia Góra,  tel./fax  +48 75 75 31 831,

 +48 75 75 410 90,  e-mail:  forumteatrow@gmail.com , www.odk.jgora.pl

Koordynator projektu:  Jacek Paruszyński tel. (+48) 606 268 940

 

                                                                                

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”
Skip to content