REGULAMIN 2022/2023

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OSIEDLOWY DOM KULTURY  W JELENIEJ GÓRZE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników zajęć organizowanych przez ODK w Jeleniej Górze

 

I. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez ODK jest:

a/  zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu,

b/ dokonanie zapisu uczestnika zajęć przez rodzica/opiekuna (bądź samodzielnie w przypadku osoby pełnoletniej) w sekretariacie ODK bądź telefonicznie

c/  w przypadku zajęć płatnych przed pierwszymi zajęciami należy uiścić opłatę uregulowaną cennikiem ODK

d/ podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku swojej osoby w formie zdjęć lub filmów dokumentalnych promujących zajęcia i wydarzenia kulturalne jednostki, 

e/ podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informującą o administratorze danych i przetwarzaniu danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych: Osiedlowy Dom Kultury ul. Komedy Trzcińskiego 12, 58-506 Jelenia Góra.

f/ wyrażenie zgody/brak zgody na samodzielne opuszczanie przez dziecko zajęć po ich zakończeniu

g/ podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się i z niniejszym regulaminem i zobowiązaniu do jego przestrzegania.

 1. W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie osoby zapisane, o obecności rodzica lub opiekuna towarzyszącego dziecku decyduje instruktor prowadzący zajęcia.
 2. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny być przyprowadzane na zajęcia i odbierane przez rodziców lub opiekunów.
 3. ODK nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki po zakończeniu zajęć.
 4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu zajęć, poszanowania mienia placówki, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania się względem współuczestników zajęć, instruktora i pracowników ODK.
 5. Uczestnik może być skreślony z listy w przypadku:
 6. a) braku opłat za zajęcia po upływie wyznaczonego terminu płatności,
 7. b) nagannego zachowania utrudniającego pracę instruktora,
 8. c) częstej absencji w wyniku której ulega destabilizacji praca grupy (próby, przedstawienia itp.).
 9. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora Dziennik zajęć.
 10. W ODK prowadzone są również zajęcia, które realizowane są przez firmy, osoby fizyczne bądź inne podmioty gospodarcze na podstawie podnajmu sali w celu prowadzenia zajęć. W takiej sytuacji ODK nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat i nie pobiera tychże opłat od uczestników zajęć, każdorazowo opłatę tę ustala i pobiera prowadzący zajęcia.

 

II. KWESTIE ORGANIZACYJNE

 

 1. Zajęcia odbywają się w wyznaczonym miejscu i w ustalonych godzinach.
 2. Program zajęć, czas trwania ustalony jest z Dyrektorem na podstawie grafiku przygotowanego przez instruktora prowadzącego dane zajęcia.
 3. Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez instruktora prowadzącego na grupy odpowiednio liczebne, dostosowane do wieku uczestników i poziomu zaawansowania.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym instruktor poinformuje rodziców/opiekunów uczestników zajęć.
 5. Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych, niezbędną dla rozpoczęcia zajęć dla danej grupy zajęciowej w semestrze ustala Dyrektor ODK. Zmniejszenie się liczby uczestników w stosunku do ustalonego minimum, skutkuje likwidacją grupy zajęciowej.
 6. W sytuacji wprowadzenia odpłatności za zajęcia realizowane przez ODK wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach reguluje cennik wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Osiedlowego Domu Kultury w Jeleniej Górze.
 7. Opłat za zajęcia można dokonywać w sekretariacie ODK od poniedziałku do piątku w godzinach pracy lub przelewem na konto bankowe ODK (sposób preferowany):

Bank Millennium 24 1160 2202 0000 0000 4884 5013

(w tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, forma zajęć oraz określenie miesiąca, za który wpłata jest wnoszona).

 1. W ODK nie ma możliwości dokonania płatności kartą.

 

III. ZASADY PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA

1.

PRACOWANIK PLASTYCZNA DLA DZIECI,

PRACOWNIA TEATRALNA DLA DZIECI,

DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWE STUDIO WOKALNE,

SZACHY

 1. Opłaty za zajęcia pobierane są za dany miesiąc uczestnictwa.
 2. Opłaty powinny być uiszczane do 10 dnia każdego miesiąca.
 3. Opłaty miesięczne są stałe, bez względu na liczbę zajęć przypadających w danym miesiącu (poza  przerwą świąteczną – Boże Narodzenie i ferie zimowe oraz kiedy zostają odwołane z przyczyn leżących po stronie instruktora, ODK).
 4. W przypadkach nieobecności na zajęciach z przyczyn leżących po stronie uczestników (np. choroba), odpłatność za zajęcia nie ulega zmniejszeniu.
 5. Zniżka z tytułu posiadania Jeleniogórskiej Karty Dużej Rodziny wynosi 30% i dotyczy: Pracowni plastycznej dla dzieci KRESECZKA, Dziecięco-młodzieżowego studia wokalnego oraz Szachów.
 6. W przypadku rezygnacji z zajęć uczestnik lub jego opiekun zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji. Opłata nie będzie pobierana od następnego miesiąca po jej zgłoszeniu.
 7. W sytuacjach spornych dotyczących płatności, celem wyjaśnienia – należy zwrócić się pisemnie do Dyrektora ODK.

2.

INDYWIDUALNA NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH

 1. Opłaty za zajęcia pobierane są za dany miesiąc uczestnictwa.
 2. Opłaty powinny być uiszczane do 10 dnia każdego miesiąca.
 3. Opłaty miesięczne pobierane są za 4 zajęcia w miesiącu. W przypadku większej lub mniejszej liczby zajęć w miesiącu (zgodnie z kalendarzem), oplata ulega podwyższeniu lub obniżeniu proporcjonalnie do przypadających zajęć.
 4. W przypadkach nieobecności na zajęciach z przyczyn leżących po stronie uczestników (np. choroba), odpłatność za zajęcia może ulec zmniejszeniu tylko w przypadku powiadomienia instruktora zajęć nie później niż do godz. 16:00 dnia poprzedzającego zajęcia i tylko w przypadku, kiedy nie ma możliwości odpracowania zajęć. Opłata ulega wtedy zmniejszeniu proporcjonalnie w zależności od ilości nieobecności (zmniejszenie o 1/4 opłaty miesięcznej za 1 nieobecność itd.).
 5. Zniżka z tytułu posiadania Jeleniogórskiej Karty Dużej Rodziny wynosi 10%.
 6. W przypadku rezygnacji z zajęć uczestnik lub jego opiekun zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji. Opłata nie będzie pobierana od następnego miesiąca po jej zgłoszeniu.
 7. W sytuacjach spornych dotyczących płatności, celem wyjaśnienia – należy zwrócić się pisemnie do Dyrektora ODK.

3.

MAŁA AKADEMIA BALETU

 1. Opłaty za zajęcia pobierane są:

    – za pojedyncze zajęcia (bez uwzględniania rabatu),

    – za cały miesiąc (bez względu na liczbę dni zajęć, poza przypadkami kiedy zostają odwołane z przyczyn leżących po stronie instruktora, ODK).

 1. Opłaty miesięczne powinny być uiszczane do 10 dnia każdego miesiąca.
 2. W przypadkach nieobecności na zajęciach z przyczyn leżących po stronie uczestników (np. choroba), odpłatność za zajęcia nie ulega zmniejszeniu.
 3. Nie obowiązuje zniżka z tytułu posiadania Jeleniogórskiej Karty Dużej Rodziny.
 4. W przypadku rezygnacji z zajęć uczestnik lub jego opiekun zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji. Opłata nie będzie pobierana od następnego miesiąca po jej zgłoszeniu.
 5. W sytuacjach spornych dotyczących płatności, celem wyjaśnienia – należy zwrócić się pisemnie do Dyrektora ODK.

4.

ROBOTYKA Z LEGO

 1. Opłaty za zajęcia pobierane są:

    – za pojedyncze zajęcia (bez uwzględniania rabatu),

    – za cały miesiąc (bez względu na liczbę dni zajęć, poza przypadkami kiedy zostają odwołane z przyczyn leżących po stronie instruktora, ODK).

 1. Opłaty powinny być uiszczane do 10 dnia każdego miesiąca.
 2. W przypadkach nieobecności na zajęciach z przyczyn leżących po stronie uczestników (np. choroba),

    odpłatność za zajęcia nie ulega zmniejszeniu.

 1. Nie obowiązuje zniżka z tytułu posiadania Jeleniogórskiej Karty Dużej Rodziny.
 2. W przypadku rezygnacji z zajęć uczestnik lub jego opiekun zobowiązany jest do złożenia pisemnej

    rezygnacji. Opłata nie będzie pobierana od następnego miesiąca po jej zgłoszeniu.

 1. W sytuacjach spornych dotyczących płatności, celem wyjaśnienia – należy zwrócić się pisemnie do

    Dyrektora ODK.

5.

zespół JELENIOGÓRZANIE, zespół AGAT

 1. Zajęcia nieodpłatne. Zapisy po kwalifikacji u instruktorów i spełnieniu wymogów.

6.

ZAJĘCIA REKREACYJNE/FITNESS

 1. Decyzję o wysokości i harmonogramie opłat za zajęcia podejmuje prowadzący instruktor.

 

 

IV. ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

 1. Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku:
 2. a) choroby instruktora,
 3. b) sytuacji, gdy na ternie danej placówki odbywa się impreza artystyczna lub uroczystość uniemożliwiająca przeprowadzenie zajęć lub na skutek ustaleń wewnętrznych ODK,
 4. c) ferii zimowych, przerw świątecznych (wielkanocnej i bożonarodzeniowej), świąt państwowych i kościelnych,
 5. d) nieobecności instruktora spowodowanej chorobą bądź innymi ważnymi względami,
 6. e) zaistnienia przypadków tzw. siły wyższej.
 7. W przypadku odwołania zajęć z powodów określonych  w pkt 1 zajęcia będą odrabiane w innym terminie, ustalonym z uczestnikami przez instruktora lub zmniejszana będzie opłata miesięczna za uczestnictwo w zajęciach.

 

V. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Każdy uczestnik oraz jego rodzic/opiekun na pierwszych zajęciach organizacyjno-informacyjnych zostaje poinformowany przez instruktora lub pracownika ODK o organizacji zajęć. 
 2. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego. Rodzic/prawny opiekun podejmuje decyzję w sprawie opuszczania dziecka zajęć po ich zakończeniu. W sytuacji gdy rodzic nie wyraża zgody na samowolne opuszczenie zajęć przez dziecko zobowiązany jest do odebrania uczestnika zajęć (dziecka) bezpośrednio po zajęciach i ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu.
 3. Po zakończeniu zajęć i zadeklarowanej zgody rodzica na samowolne opuszczenie zajęć przez dziecko po ich zakończeniu instruktor oraz Ośrodek Kultury nie bierze odpowiedzialności za powrót dziecka do domu.
 4. Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora.
 5. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego.
 6. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub Sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
 7. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia.
 8. ODK nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na korytarzach lub salach i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach.
 9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
 10. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika ODK.
 11. Zabrania się przebywania na terenie ODK osobom nietrzeźwym oraz znajdującym się pod wpływem innych środków odurzających.
 12. Na terenie ODK obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.
 13. W pomieszczeniach ODK obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

 

VI. ZASADY KORZYSTANIA Z SAL

 1. Wszystkich uczestników zajęć teatralnych, sportowych i tanecznych obowiązuje zmienny strój i obuwie.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie zajęć decyzje podejmuje Dyrektor ODK.

 

Klauzula informacyjna o administratorze danych i przetwarzaniu danych osobowych

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Osiedlowy Dom Kultury ul. Komedy Trzcińskiego 12, 58-506 Jelenia Góra

Jeśli mają Państwo wątpliwości lub potrzebują więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych prosimy o przesłanie informacji do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: odk5@wp.pl

Jako administrator danych gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Osiedlowy Dom Kultury;
 • cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych; gdy zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
 • w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa gdy Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; lub dane powinny być usunięte
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe –możesz żądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy.

Ma Pani/Pana prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym służbom i organom administracji publicznej, tylko jeśli przepisy ustaw to nakazują lub na to pozwalają.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowaniu podejmowania decyzji i będą przechowywane przez okres 3 lat.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu określonym w przepisach RODO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
     
     

 

Skip to content