PRACA

Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko:

SPECJALISTA DO SPRAW ORGANIZACJI IMPREZ

Wyniki naboru:

Pani Ewa Koleśnikowicz w najwyższym stopniu spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie; 
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy, dokładność,  
 • sprawna obsługa komputera (znajomość pakietu MS Office)
 • samodzielność  
 • terminowa realizacja powierzonych zadań;
 • wysoka kultura osobista i łatwość w nawiązywaniu kontaktów.
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;

Zakres obowiązków:

 • organizacja i realizacja wydarzeń kulturalnych wyznaczonych przez Dyrektora, w tym przede wszystkim koordynacja i organizacja Jeleniogórskiego Jarmarku Staroci i Osobliwości, Dziecięco-młodzieżowych konfrontacji teatralnych TEATRRRAŁKI.
 • przygotowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych o wydarzeniach kulturalnych i artystycznych,
 • sporządzanie rozliczeń i sprawozdań kwartalnych z imprez ODK
 • sporządzenie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności jednostki
 • prowadzenie dziennika placówki
 • sprzedaż biletów na imprezy,
 • w razie potrzeby dyżur w sekretariacie,
 • w razie potrzeby przyjmowanie wpłat do kasy ODK,
 • wykonywanie innych poleceń przełożonego

Oferujemy :

 • pracę na pełen etat (umowa o pracę od 01.12.2023);
 • dobrą atmosferę;
 • pracę od poniedziałku do piątku w ODK w Jeleniej Górze przy ul. K. Komedy-Trzcińskiego 12.
 • pracę przy komputerze

Zgłoszenia:

 • Dokumenty aplikacyjne należy składać na adres mailowy praca.odk@gmail.com lub osobiście w zamkniętej kopercie z napisem: „PRACA w ODK” w sekretariacie Osiedlowego Domu Kultury w Jeleniej Górze przy ul. K. Komedy-Trzcińskiego 12 w godzinach 10.00 -16.00 w terminie do dnia 16.11 2023 r.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z opisem przebiegu zatrudnienia (CV).
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści:

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Osiedlowym Domu Kultury. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania”.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Osiedlowy Dom Kultury ul .Komedy Trzcińskiego 12, 58-506 Jelenia Góra

Jeśli mają Państwo wątpliwości lub potrzebują więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych prosimy o przesłanie informacji do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: odk5@wp.pl

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na potrzeby rekrutacji pracowników.

Jako administrator danych gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Osiedlowy Dom Kultury;
 • cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych; gdy zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
 • w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa gdy Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; lub dane powinny być usunięte
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe –możesz żądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy.

Ma Pani/Pana prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym służbom i organom administracji publicznej, tylko jeśli przepisy ustaw to nakazują lub na to pozwalają.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowaniu podejmowania decyzji i będą przechowywane do zakończenia rekrutacji oraz do wygaśnięcia obowiązków przechowywania dokumentacji osobowej wynikających z odrębnych przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu określonym w przepisach RODO.

Skip to content