Deklaracja dostępności Osiedlowego Domu Kultury w Jeleniej Górze

Osiedlowy Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Osiedlowego Domu Kultury w Jeleniej Górze.

  • Data publikacji strony internetowej: 2017-06-11
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji;
  • niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów;
  • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków;
  • niektóre elementy wchodzące w skład struktury strony są analizowane pod kątem możliwych usprawnień.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Motyka, email: odk5@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 75 75 31 831 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu (Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz. U. z 2019 r. poz 848, Art. 8.1-2). Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Postępowanie odwoławcze

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich. (https://www.rpo.gov.pl/ ).

 

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

Osiedlowy Dom Kultury znajduje się przy ulicy Krzystofa Komedy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Wejście główne znajduje się na piętrze i jest przystosowane tylko dla osób pełnosprawnych. Budynek nie posiada windy.

 

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Budynek niedostępny dla wszystkich, nie posiada windy oraz platformy dla osób niepełnosprawnych.

 

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

Brak dodatkowych dostosowań.

 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich:

Przy budynku brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Wstęp z psem asystującym:

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 

Tłumacz języka migowego:

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

W Domu Kultury nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla

 

Skip to content