Aktualności

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI ODK

 

Szanowni Państwo,

Z radością informujemy, że z dn. 1 czerwca 2020 Osiedlowy Dom Kultury wznawia działalność.
W trosce o bezpieczeństwo wszystkich korzystających z działań ODK w czasie trwania pandemii koronawirusa wprowadzamy nowe procedury organizacji zajęć i pobytu dzieci, młodzieży i dorosłych w Osiedlowym Domu Kultury w Jeleniej Górze.
Bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi oraz z obowiązującym oświadczeniem uczestnika zajęć.

 

Procedury organizacji zajęć i pobytu dzieci, młodzieży i dorosłych

w Osiedlowym Domu Kultury w Jeleniej Górze w warunkach zagrożenia epidemiologicznego COVID- 19

obowiązujące od dn. 01.06.2020 r.

 

 • Od dn. 01.06.2020 r. uczestnicy mogą brać udział w zajęciach organizowanych przez ODK.
 • Wszyscy uczestnicy lub ich rodzice/opiekunowie (w przypadku osób niepełnoletnich), w dniu rozpoczęcia zajęć zobowiązani są do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem na czas pandemii Covid-19 i zobowiązanie do jego przestrzegania oraz przekazanie go instruktorowi przed rozpoczęciem 1-szych zajęć. Oświadczenie można pobrać ze strony ODK lub dostępne będzie u instruktora przed rozpoczęciem zajęć.
 • Wszystkie osoby wchodzące do budynku ODK mają obowiązek skorzystania z płynu dezynfekującego do rąk.
 • Wszystkie osoby przebywające w ODK powinny zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników oraz innych uczestników i ich rodziców wynoszący min. 2m.
 • Podczas przebywania w ODK wszystkie osoby zobowiązane są nosić maseczki. Maseczki mogą być ściągane na czas zajęć.
 • Rodzice i opiekunowie doprowadzający i odbierający dzieci oraz osoby towarzyszące mogą wchodzić   z   dziećmi   wyłącznie   do   korytarzy z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem oraz w odstępie 2 m od kolejnego rodzica  z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Rodzice i opiekunowie doprowadzający i odbierający dzieci oraz osoby towarzyszące nie mogą przebywać w budynku podczas zajęć.
 • Informacja na temat dopuszczalnego limitu osób w sali zostaje wywieszona na drzwiach Sali, w której odbywają się zajęcia.
 • Przybory i pomoce wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone i dezynfekowane.
 • W sali odległości pomiędzy uczestnikami zajęć powinny wynosić min. 1,5 m.
 • Po każdych zajęciach PODŁOGA zostanie umyta środkiem dezynfekującym, dezynfekuje się powierzchnie   dotykowe   –  poręcze,  klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów.
 • Sala będzie wietrzona w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczestnikami.
 • Uczestnicy nie powinni zabierać ze sobą do ODK niepotrzebnych przedmiotów.
 • Pracownicy administracji   oraz   obsługi   sprzątającej   powinni   ograniczyć   kontakty  z uczestnikami oraz nauczycielami.
 • Na zajęcia mogą uczęszczać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Uczestnicy mogą być przyprowadzani/odbierani wyłącznie przez osoby zdrowe.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać uczestnika na zajęcia.
 • Jeżeli dziecko   przejawia   niepokojące   objawy   choroby   będzie   odizolowane  w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. Rodzice/opiekunowie zostaną o tym niezwłocznie powiadomieni w celu pilnego odebrania uczestnika z ODK.
 • Zajęcia powinny odbywać się bezkontaktowo.
 • Na zajęcia taneczne, rekreacyjne i sportowe należy przyjść w strojach sportowych. Obowiązuje obuwie zmienne. Nie ma możliwości korzystania z szatni. Organizator nie zapewnia sprzętu sportowego.
 • Procedury obowiązują do odwołania.

OŚWIADCZENIE – POBIERZ

Skip to content