REGULAMIN COVID – 19

Procedury organizacji zajęć i pobytu dzieci, młodzieży i dorosłych w Osiedlowym Domu Kultury w Jeleniej Górze w warunkach zagrożenia epidemiologicznego COVID- 19 obowiązujące od dn. 01.09.2020 r.

 

 

 • Od dn. 01.09.2020 r. wszystkie osoby korzystające z usług ODK lub ich rodzice/opiekunowie (w przypadku osób niepełnoletnich), w dniu rozpoczęcia zajęć oraz przed rozpoczęciem imprezy kulturalnej, w której chcą uczestniczyć, zobowiązani są do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem na czas pandemii Covid-19 i zobowiązanie do jego przestrzegania oraz przekazanie go instruktorowi bądź wyznaczonemu pracownikowi ODK. Oświadczenie można pobrać ze strony ODK lub dostępne będzie w sekretariacie ODK
 • Wszystkie osoby wchodzące do budynku ODK mają obowiązek skorzystania z płynu dezynfekującego do rąk.
 • Wszystkie osoby przebywające w ODK powinny zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników oraz innych uczestników i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 • Podczas przebywania w ODK wszystkie osoby zobowiązane są nosić maseczki. Maseczki mogą być ściągane na czas zajęć.
 • Rodzice i opiekunowie doprowadzający i odbierający dzieci oraz osoby towarzyszące mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do korytarzy z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem oraz w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Rodzice i opiekunowie doprowadzający i odbierający dzieci oraz osoby towarzyszące nie mogą przebywać w budynku podczas zajęć.
 • Przybory i pomoce wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone i dezynfekowane.
 • W sali odległości pomiędzy uczestnikami zajęć powinny wynosić min. 1,5 m.
 • Po każdych zajęciach PODŁOGA zostanie umyta środkiem dezynfekującym, dezynfekuje się powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów.
 • Sala będzie wietrzona w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczestnikami.
 • Uczestnicy nie powinni zabierać ze sobą do ODK niepotrzebnych przedmiotów.
 • Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczestnikami oraz nauczycielami.
 • Na zajęcia mogą uczęszczać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Uczestnicy niepełnoletni mogą być przyprowadzani/odbierani wyłącznie przez osoby zdrowe.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać uczestnika na zajęcia.
 • Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. Rodzice/opiekunowie zostaną o tym niezwłocznie powiadomieni w celu pilnego odebrania uczestnika z ODK. Dorosła osoba przejawiająca objawy chorobowe powinna natychmiast opuścić teren ODK
 • W miarę możliwości zajęcia powinny odbywać się bezkontaktowo.
 • Udział widzów w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w ODK jest dopuszczalny pod warunkiem:

– zakrywania ust i nosa przez widzów przez cały czas pobytu w instytucji;
– udostępnienia widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc. Rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:
a/ uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia,
b/ jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
c/ osób mieszkających wspólnie.

 • Podczas pobytu w ODK nie ma możliwości korzystania z szatni.
 • PREFEROWANY JEST KONTAKT TELEFONICZNY I MAILOWY (tel. 75 75 31 831; e-mail: odk5@wp.pl). Do niezbędnego minimum ograniczamy kontakt osobisty
 • Zapisy i płatności za zajęcia sportowe oraz w Szybiak Dance Studio przyjmuje instruktor.
 • Zapisy na pozostałe zajęcia ODK odbywają się w sekretariacie ODK lub telefonicznie (sposób preferowany).
 • Płatności za zajęcia można dokonywać w sekretariacie ODK lub przelewem na konto bankowe (sposób preferowany). Ograniczamy do absolutnego minimum płatności gotówkowe.
 • W ODK nie ma możliwości dokonania płatności kartą.
Skip to content