Wszystkie wpisy, których autorem jest

Zajęcia edukacyjne z klockami LEGO – Edukido. Zajęcia dla dzieci w wieku 4 – 6 lat.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W Edukido wesprzemy Twojego ciekawskiego malucha w pogłębianiu wiedzy o świecie. Nauczymy go stawiać trafne pytania i skutecznie na nie odpowiadać. W twórczej zabawie będzie miał okazję poznać rówieśników i współdziałać z nimi oraz cieszyć się konstruktywnymi efektami. Zaspokoimy jego ciekawość i potrzebę budowania relacji. Tworzenie opowieści, odgrywanie ról, konstruowanie metodą prób i błędów, stały kontakt z innymi dziećmi… To będzie prawdziwa eksplozja kreatywności!
 
Zajęcia regularne, które odbywają się raz w tygodniu, czas trwania ok 45 minut.
Koszt miesięczny za uczestnika 70zł.
 
Bezpłatne zajęcia pokazowe 16.09.2019,  godz.17:00
 

„Warstwy Marzeń – tkanina artystyczna”– Krystyna Sadej – wystawa w ramach Festiwalu Sztuki Włókna XLVI Międzynarodowe Sympozjum „Warsztat Twórczy – Kowary”

 

 

 

 

 

 

 

Artystka zainspirowana kosmosem, eksperymentuje z materiałami pochodzącymi z recyklingu: folia plastikowa, taśma wideo, przezroczysta taśma pakowa, przędza syntetyczna. Swoje prace tworzy koncentrując się na formie, teksturze i świetle.

„Mam nadzieję zwrócić uwagę na potrzebę ochrony środowiska i zwiększyć samoświadomość w odniesieniu do naszej odpowiedzialności za odpady środowiskowe.” – Krystyna Sadej

Wystawa czynna do 30.10.2019 r.

OFERTA ARTYSTYCZNO – EDUKACYJNA ODK NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

 

 

 

 

 

1/ Pracownia plastyczna  dla dzieci KRESECZKA – więcej TUTAJ

 

2/ Autorska pracownia malarstwa dla dorosłych „ALE PLAMA” – więcej TUTAJ

 

3/  Zajęcia teatralne dla dzieci od 6 lat  – więcej TUTAJ

 

4/ Dziecięco – młodzieżowe studio wokalne – więcej TUTAJ

 

5/ Indywidualna nauka gry na instrumentach

(gitara, syntezator, pianino) – więcej TUTAJ

 

6/ Kursy języka angielskiego – więcej TUTAJ

 

7/ Mała akademia baletu – więcej TUTAJ

 

8/ Robotyka z LEGO – więcej TUTAJ

 

9/ Zajęcia edukacyjne z klockami LEGO – Edukido- więcej TUTAJ

 

10/ Klub kreatywnego malucha – więcej TUTAJ

 

11/ Studio piosenki ODK – więcej TUTAJ

 

12/ CALLANETICS – więcej TUTAJ

 

13/ AEROBIK – więcej TUTAJ

 

14/ JOGA – więcej TUTAJ

 

15/ HIP-HOP – więcej TUTAJ

 

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wernisażu pokonkursowej wystawy fotografii „Jelenia Góra i Jeleniogórzanie 2019”

FINAŁ KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO JELENIA GÓRA I JELENIOGÓRZANIE 2019

    W dniu 02.09.2019 o godzinie 17.00 w Galerii Promocje Osiedlowego Domu Kultury w Jeleniej Górze otwarto wystawę fotograficzną JELENIA GÓRA I JELENIOGÓRZANIE ubarwiającą rozpoczęcie bogatej oferty obchodów 61 Września Jeleniogórskiego.

Od 1996 roku z pomocą ówczesnej Pani Prezydent Zofii Czernow konkurs fotograficzny organizowany był niezmiennie przez Pana Tadeusza Biłozora – Prezesa Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego do 2014. Obecna 23 edycja konkursu tradycyjnie odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Jelenia Góra.

W konkursie wzięło udział 32 autorów, którzy zgłosili 188 zdjęć.

Do wystawy zostało zakwalifikowanych 39 zdjęć 15 autorów.

Decyzją Jury z dnia 12.08.2019, które w składzie: Waldemar Grzelak – ZPAF, Janusz Moniatowicz – ZPAF, Jacek Szczerbaniewicz – AFRP oraz Zygmunt Trylański – EFIAP postanowiono przydzielić następujące nagrody:

W KATEGORII I – JELENIA GÓRA I JELENIOGÓRZANIE

I Nagroda dla Pauliny Jarosławskiej

za pracę pt. „Cieplicka magia”

II Nagroda dla Danuty Wilmont

za zestaw „Dyskretny urok miasta” za zestaw 4 prac

III Nagroda dla Wojciecha Bykowskiego

za zestaw 3 prac – bez tytułu.

 

W KATEGORII II – PORTRET JELENIOGÓRZANINA – Nagroda specjalna ufundowana przez Panią Zofię Czernow – Poseł na Sejm RP

Dla Pauliny Jarosławskiej za zestaw pt. „Mistrz oprawy”

 

W KATEGORII III – JELENIA GÓRA W KARKONOSZACH

I Nagroda dla Anety Konik za zestaw „Karkonoskie świtanie”

II Nagroda dla Jana Foremnego

   za pracę pt. „Zachód słońca nad Sosnówką”

III Nagroda dla Radosława Pelisiaka za pracę pt. „Wędrowcy”

 

Ponadto Jury zakwalifikowało do wystawy zdjęcia następujących Autorów:

Andrzeja Cyny, Marka Czeremskiego, Marzeny Kanak, Katarzyny Kruk, Zofii Skóreckiej, Eweliny Sikory, Wiktorii Szczerby, Anji Tatarczuk i Jolanty Wilkońskiej.

Wystawa trwać będzie do 12.09.2019. Zapraszamy serdecznie do Galerii Promocje ODK na Zabobrzu od poniedziałku do piątku:

Grupy: od 9.30 – 13.00; Indywidualnie w godz. 15.00 – 20.00

PRACA – nabór na stanowisko Głównego Księgowego

 

 

 

 

 

 

 

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego

Termin składania ofert  do dnia 30 sierpnia 2019 r.

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy.

Dyrektor ODK  poszukuje kandydata na  stanowisko  Głównego  Księgowego w Osiedlowym Domu Kultury  w Jeleniej Górze, ul. K. Trzcińskiego 12, 58-506 Jelenia Góra.

 

I. Stanowisko pracy:

 1. Główny księgowy,
 2. wymiar etatu: 6/8,
 3. umowa o pracę,
 4. praca siedząca, przy komputerze.

 

II. Wymagania niezbędne:

1. Głównym księgowym, zgodnie z Ustawą o finansach publicznych, może być osoba, która:

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 • spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Znajomość prawa, w zakresie:

 • Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 • Ustawy o finansach publicznych.
 • Ustawy o rachunkowości.
 • Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: od osób prawnych.
 • Ustawy VAT.

III.  Wymagania preferowane:

 1. Doświadczenie w pracy, co najmniej 5 letni staż pracy  na stanowisku Głównego Księgowego  w jednostce samorządu terytorialnego, jednostce sektora finansów publicznych, w szczególności w instytucji kultury.
 2. Znajomość przepisów szczególnych dotyczących zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych.
 3. Znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie, rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury, kodeksu postępowania administracyjnego. prawa zamówień publicznych, prawa pracy, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Posiadanie umiejętności przygotowywania danych statystycznych, tworzenia prognoz, sprawozdań, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.
 5. Umiejętność korzystania z pakietu MS OFFICE, internetu, programu kadrowo-płacowego (Xpertis), programu księgowego (Rewizor), PUE platforma ZUS, PŁATNIK, bankowość internetowa.
 6. Znajomość przepisów dotyczących zasad korzystania ze środków unijnych.
 7. Komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność.
 8. Predyspozycje do pracy na stanowisku głównego księgowego.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych.
 3. Prowadzenia rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym.
 4. Przygotowanie i składanie deklaracji, zgłoszeń i innych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 6. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, wydawanych przez Dyrektora jednostki  (Polityka rachunkowości).
 7. Opracowywanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania.
 8. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 9. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej.
 10. Przestrzeganie zapisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej.
 11. Nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy Prawo zamówieniach publicznych,
 12. Sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa.
 13. Rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów.
 14. Przygotowywania i przekazywania do ZUS wniosków pracowników ubiegających się o renty i emerytury.
 15. Przygotowywanie i rozliczenie inwentaryzacji.
 16. Zapewnienie terminowego ściągania należności.
 17. Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.
 18. Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki.
 19. Naliczanie i wypłata wynagrodzeń, w tym naliczanie innych należności, zasiłków, prowadzenie stosownej ewidencji, dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń itp.
 20. Nadzorowanie, przygotowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej.
 21. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora jednostki należą do kompetencji Głównego księgowego.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy dla pracownika ubiegającego się o zatrudnienie.
 2. List motywacyjny.
 3. CV- uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej.
 4. Kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 5. Opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada).
 6. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o:
  a) posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  b) niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
  c) posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści:

-„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Góra, ul. K. Trzcińskiego 12, w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko  Głównego Księgowego w ODK  Jelenia Góra”.

– Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam,  że są one zgodne z prawdą.

– Zapoznałam (em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich dany i prawie ich poprawienia”.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

w sekretariackie ODK w godz. od 8:00 do 16:00

lub przesłać na adres:

 • Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzcińskiego 12, 58-506 Jelenia  Góra z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy” Główny księgowy

w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie- telefonicznie.

Ogłoszenie jest opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Osiedlowego Domu Kultury w Jeleniej Górze http://odk.bip.jeleniagora.pl/.

Nadesłane dokumenty będą analizowane pod względem formalnym, następnie wybrane osoby zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze ul. K. Trzcińskiego 12. Jeśli mają Państwo wątpliwości lub potrzebują więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych prosimy o przesłanie informacji do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych na adres e-mail: odk5@wp.pl Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Jako administrator danych gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Z uprawnień tych może Pani/Pan skorzystać:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych, gdy Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Osiedlowy Dom Kultury;
 • w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana swojej zgody na przetwarzanie danych, gdy zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
 • w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, gdy Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane powinny być usunięte;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych na okres pozwalający na sprawdzenia prawidłowości tych danych;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy.

Ma Pani/Pana prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym służbom i organom administracji publicznej, tylko jeśli przepisy ustaw to nakazują lub na to pozwalają. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowaniu podejmowania decyzji i będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który wygrał nabór. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu określonym w przepisach RODO.

Dyrektor ODK

Sylwia Motyl

Większy Kawałek Słońca – wrzesień 2019

 

Warsztaty mozaiki szklanej – „Jesienne łapacze snów” 09.09.2019 r. (poniedziałek) – 16.30-18.00,  zapisy od 02.09.2019

Warsztaty plastyczne – „Drzewo życia” 16.09.2019 r. (poniedziałek) – 16.30-18.00,  zapisy od 09.09.2019

Warsztaty zielarskie – „NATUMAGNESY” 23.09.2019 r. (poniedziałek) – 16.30-18.00,  zapisy od 16.09.2019

Warsztaty plastyczne – „Ludowe zabawki” 30.09.2019 r. (poniedziałek) – 16.30-18.00,  zapisy od 23.09.2019

Letnie Kino Plenerowe, wieczór IV

 

24.08.2019, godz. 21:30, Plac Ratuszowy Jelenia Góra

„LATO”

Miłość, wolność i rock and roll w ZSRR lat 80-tych. Pełna pozytywnej energii opowieść o wolności i  rewolucji, której ogień rozpala rock. Filmowa biografia lidera zespołu KINO, legendy ZSRR lat 80 i historia miłosnego trójkąta.  Przyjemny seans pełen energii oraz świetnej muzyki.

 

Rosja, 2018, 126 min

Reżyseria: Kiriłł Sieriebriennikow

Scenraiusz: Lily Idov, Mikhail Idov, Kiriłł Sieriebriennikow

Zdjęcia: Vladislav Opelyants

 

Organizator zapewnia miejsca siedzące na czas trwania pokazu.

Wstęp wolny

Letnie Kino Plenerowe, wieczór III

 

23.08.2019, godz. 21:30, Plac Ratuszowy Jelenia Góra

„JESTEM MORDERCĄ”

Thriller psychologiczny inspirowany prawdziwymi wydarzeniami z początku lat 70-tych – historią wampira z Zagłębia. Głównym bohaterem filmu jest młody milicjant, który po kolejnych niepowodzeniach śledztwa w sprawie brutalnych zabójstw kobiet, zostaje mianowany nowym szefem grupy dochodzeniowej. Stara się zrobić wszystko, by wykorzystać życiową szansę i złapać seryjnego mordercę.

W filmie Macieja Pieprzycy zobaczymy m.in. Arkadiusza Jakubika, Piotra Adamczyka, Agatę Kuleszę, Magdalenę Popławską, Michała Żurawskiego oraz debiutującego w roli głównej Mirosława Haniszewskiego.

Polska, 2016, 107 min

Reżyseria: Maciej Pieprzyca

Scenariusz: Maciej Pieprzyca

Zdjęcia: Paweł Dyllus

 

Organizator zapewnia miejsca siedzące na czas trwania pokazu.

Wstęp wolny